Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Pertunjukan wayang lakon Antasena Rabi sajian Ki Anom Suroto: Kajian struktural dan estetika
Penulis: KRYSTIADI dan Prof.Dr. Soetarno, DEA.
Program Studi: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa