Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Mencari Raso Minangkabau: Transformasi Silek ke Koreografi Tonggak Raso (2015) Karya Ali Sukri = Looking for Raso Minangkabau; Silek Transformation to Choreography of tonggak Raso (2015) by Ali Sukri
Penulis: Fresti YULIZA dan Dr. Rr. Paramitha Dyah Fitriasari, M.Hum.
Program Studi: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa